Invitation til generalforsamling

i Ejby Medborgerhus, Gemsevej, Ejby kl. 19:00

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Orientering om tilstedeværelse, stemmeberettigede medlemmer samt fuldmagter

3. Bestyrelsens beretning ved formanden eller dennes stedfortræder.

4. Valg af stemmetællere.

5. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab ved kassereren.

6. Beslutning om kontingent for det kommende år.

7. Forelæggelse af budget til godkendelse.

8. Behandling af indkomne forslag. – Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til formanden senest 8 dage førend generalforsamlingen.

9. Valg af Bestyrelse ifølge § 4.
Følgende er på valg:
Dorte Andersen ( Formand ) Genopstiller
Michael Bang-Achton ( kasserer ) Genopstiller
Søren Brask Genopstiller
Jan B. Larsen Genopstiller

Øvrig bestyrelse er :
Karsten Kjær Mogens Jørgensen
Martin Päevatalu

Valg af suppleanter iflg. §4.
På valg :
Karsten Frandsen Genopstiller
Ubesat Suppleant plads Kandidater ?

10. Valg af revisor. På valg : Dorthe Ingvorsen Genopstiller Valg af revisorsuppleant for 2 år.
På valg : Mogens Gammel Pedersen

11. Eventuelt

Foreningen vil være vært med et glas vin, en øl eller vand under generalforsamlingen.

Vel Mødt

Bestyrelsen for Ejby Borgerforening.

Scheduled Afholdte aktiviteter